نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

نظرات

 
#سنشغلجنسیتمیزان تحصیلاتخدمتتاریخ ثبتعملیات
167موسسات آموزشیزنکارشناسی(بدون مقدار)(تنظیم نشده)
235کارکنان دولتزنکارشناسی(بدون مقدار)(تنظیم نشده)
336کارکنان دولتزنکارشناسی ارشد(بدون مقدار)(تنظیم نشده)
435کارکنان دولتزنکارشناسی ارشد(بدون مقدار)(تنظیم نشده)
535مشاوران و پیمانکارانزنفوق دیپلم(بدون مقدار)(تنظیم نشده)
625سایرمرددیپلم(بدون مقدار)(تنظیم نشده)
728کارکنان دولتمرددیپلم(بدون مقدار)(تنظیم نشده)
838کارکنان دولتمردکارشناسی(بدون مقدار)(تنظیم نشده)
940مشاوران و پیمانکارانمردکارشناسی(بدون مقدار)(تنظیم نشده)
1045مشاوران و پیمانکارانمردکارشناسی(بدون مقدار)(تنظیم نشده)